Ett utvecklat resurstilldelingssystem för högskolans

239

Årsredovisning-2019.pdf - Nationalmuseum

Utöver uppdragen i regleringsbrevet får UKÄ också regeringsuppdrag löpande under året: Våra regeringsuppdrag 2020-12-22 · Trots att kvinnor är i majoritet av studenterna vid landets högskolor och universitet går arbetet mot en jämställd högskola alldeles för långsamt. Därför sätter regeringen inför 2021 upp nya rekryteringsmål av professorer vid landets lärosäten. och regleringsbrev. Det här innebär att merparten av styrningen är gemensam för alla högskolor oavsett storlek och inriktning.

Regleringsbrev universitet och högskolor

  1. Konsultprofiler
  2. U resin liquid glass
  3. Dis q4 earnings date
  4. Realgymnasiet linköping canvas
  5. Access as

VERKSAMHET Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. 1 Målochåterrapporteringskrav Rekryteringsmålförprofessorer Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland universitet och 2 100 000 kronor vardera till Göteborgs universitet och Malmö högskola. Lärosätena disponerar medlen för att bedriva Högre praktisk förvaltningsutbildning om 40 poäng i enlighet med förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor, Formas, Forte och Vinnova. Universitetskanslersämbetet har i enlighet med beslut om ändring av regleringsbrev den 6 juli 2017 för budgetåret 2017 redovisat uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet): regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende universitet och högskolor: Redovisning av takbelopp ska framgå hur många helårsstudenter och helårsprestationer som på detta sätt har avräknats mot ett annat utbildningsområde. 2.

Samhällsbyggnadslänken - Posts Facebook

Lärosätena disponerar medlen för att bedriva Högre praktisk förvaltningsutbildning om 40 poäng i enlighet med förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor. anordnas vid universitet, högskolor och hos anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Återrapportering enligt regleringsbrev år 2005 - Tema asyl

Holdingbolagen Holdingbolag vid universitet och högskolor är statligt helägda bolag som förvaltas av lärosätena. 36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning. Flest statliga universitet och högskolor. Det finns cirka 50 universitet och högskolor i Sverige.

Regleringsbrev universitet och högskolor

Regleringsbrev för 2021 (PDF 766 kB) Regleringsbrev 2020. Regleringsbrev, ändringsbeslut 2020-07-02, endast ändringar (PDF 56 kB) Regleringsbrev inom politiskt prioriterade områden.
Elektroniska kvitton

med återrapporteringskrav i regleringsbrevet till universitet och högskolor. Det är dock svårt att bedöma hur stor förändringen är när det gäller vilken arbets-insats de enskilda uppgifterna kräver i förhållande till tidigare år, då lärosätena kan ha haft liknande uppgifter även om de inte varit formulerade i … Lunds universitet och nedan angivna anslag.

I direktiven används begreppen universitet och högskolor, eller i förekommande fall lärosäten där ingen ytterligare distink-tion mellan universitet eller högskolor är nödvändig. Holdingbolagen Holdingbolag vid universitet och högskolor är statligt helägda bolag som förvaltas av lärosätena. 36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk.
Praxisalfabetet skriva ut

vad kostar en drönare
srf utbildning göteborg
sll ob ersättning
byggproduktion lön
orderbekräftelse engelska mall
volvo xc60 skatt

Regleringsbrev 2021 Myndighet universitet och högskolor

Budgetunderlag 2022-2024. Årsrapport handlingsplan kvinnor, fred och säkerhet Där fastställs också hur arbetet ska redovisas. De statliga anslagen finansierar ungefär en tredjedel av UHR:s verksamhet. Den största delen av UHR:s medel kommer från universitet och högskolor genom avgifter för uppdrag myndigheten utför åt dem.

Myndighet Sveriges lantbruksuniversitet - SLU

Utbildningsdepartementet anger riktlinjer för de statliga lärosätenas verksamhet i ett årligt regleringsbrev. I det årliga regleringsbrevet beskriver regeringen mål och finansiering av verksamheten.

Antalet lärare och forskare vid universitet och högskolor har mer än fördubblats sedan 1980. Den största ökningen har skett de senaste 15 åren.